ภาควิชาที่จัดประชุม
 
iร้านค้าออนไลน์ link ที่น่าสนใจ
 
freebox2.0

 

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล Advance wound ostomy and continence care: Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล Advance wound ostomy and continence care: Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 15,000.00บาท
รับจำนวน : 36 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 4 คน
หน่วยงานผู้จัด: ฝ่ายการพยาบาล
สถานที่จัด : อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
วันที่จัดประชุม : 24 - 28 มิถุนายน 2562

ระยะที่ 1  ภาคทฤษฎี+ภาคสอนสาธิต (Workshop) 5 วัน

  ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562  เวลา 08.00-16.00 น. 

ระยะที่ 2 ภาคปฏิบัติในคลินิก 5 วัน แบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 12 คน (เลือกคนละ 1 รุ่น) ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่  1- 5 กรกฎาคม 2562               เวลา 08.00-16.00 น.

รุ่นที่ 2 วันที่  8-12 กรกฎาคม  2562             เวลา 08.00-16.00 น.

รุ่นที่ 3 วันที่  22-26 กรกฎาคม 2562            เวลา 08.00-16.00 น.

อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 15000 บาท
ภาคปฏิบัติจริงในคลินิก :
กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียนลงทะเบียน หากต้องการเลือกรายการลงทะเบียนใหม่ ให้รีเฟรชหน้าเว็บไซต์

การผ่าตัดเปิดทวารเทียมเพื่อขับถ่ายอุจจาระ/ปัสสาวะทางหน้าท้อง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างใหญ่หลวง จากการที่ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้ อาจมีอุจจาระ ปัสสาวะเปรอะเปื้อน มีปัญหาแทรกซ้อนที่ผิวหนังโดยรอบทวารเทียม สร้างความยุ่งยากต่อการดำรงไว้ซึ่งบทบาทหน้าที่ของครอบครัว สังคม และการประกอบอาชีพ เป็นเหตุให้ผู้ป่วยเกิดความหวาดหวั่น วิตกกังวล และเครียด  ผู้ป่วยบางรายปฏิเสธการรักษาตั้งแต่ก่อนการผ่าตัด  ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ไม่สามารถปรับตัวได้บางรายเกิดความเบื่อหน่าย ท้อแท้ และสิ้นหวัง ซึ่งมีผลต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยและบุคคลในครอบครัว นำไปสู่ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และการบริการสาธารณสุข ผลกระทบจากการมีทวารเทียมมีมากมาย และบางรายอาจรุนแรงดังที่กล่าวแล้ว เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่ก่อนผ่าตัด ขณะรับไว้รักษาในโรงพยาบาล และภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวให้สามารถปรับตัวได้ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และเพิ่มประสิทธิภาพของการดูแลรักษา นอกจากนี้ ไม่เฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีทวารเทียมเท่านั้นที่เกิดปัญหาและต้องการความช่วยเหลือเพื่อการดูแลตนเองและการปรับตัว แต่ยังมีกลุ่มผู้ป่วยที่มีแผลเรื้อรัง เช่น แผลกดทับ  แผลที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดแดงและแผลเท้าเบาหวาน ซึ่งการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องการพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน จึงจำเป็นที่ต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ที่ก้าวหน้าทันสมัยเกี่ยวกับพยาธิสรีระ และเทคโนโลยี ที่ช่วยในการดูแลรักษา ทราบแนวทางปฏิบัติที่ได้ผลเลิศ มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ตลอดจนมีการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ทั้งในด้านการประเมิน วินิจฉัย การใช้หรือดัดแปลงเทคโนโลยี เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ได้เหมาะสม สามารถจัดบริการพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพิ่มคุณภาพชีวิตและลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่สามารถป้องกันได้

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA