ภาควิชาที่จัดประชุม
 
iร้านค้าออนไลน์ link ที่น่าสนใจ
 
freebox2.0

 

การอบรมวิชาการเรื่อง "Strengthening Health System Innovation in Chronic Illness Management"

การอบรมวิชาการเรื่อง "Strengthening Health System Innovation in Chronic Illness Management"
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 3,500.00บาท
รับจำนวน : 200 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 108 คน
หน่วยงานผู้จัด: ฝ่ายการพยาบาล
สถานที่จัด : โรงแรม ปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
วันที่จัดประชุม : 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562

อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 3500 บาท

                ภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของคนไทยเป็นปัญหาสุขภาพที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากโรคเรื้อรังในระยะเริ่มต้น อาจไม่แสดงอาการ แต่อาการจะค่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อไม่ได้รับการรักษา อาการมักเกิดต่อเนื่องนานเกิน 6 เดือนขึ้นไป หรือตลอดชีวิต บางครั้งสภาวะของโรคค่อยๆทุเลาลงหรือหายได้ บางโรคอาการจะค่อยๆทรุดลงและหมดทางเยียวยา หรือเป็นๆหายๆและเกิดอาการเฉียบพลันซ้ำซ้อนได้เสมอและในที่สุดอาจจะเสียชีวิตได้ ภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขอย่างมาก ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในภาพรวมสูงมาก ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยลดลง ซึ่งต้องอาศัยกิจกรรมการดูแลอย่างต่อเนื่องจากผู้ป่วย ผู้ดูแล ระบบบริการทางการแพทย์ เช่น โรคมะเร็ง โรคทางจิตเวช โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคสมองเสื่อม ระบบบริการสุขภาพจำเป็นต้องวางแผนล่วงหน้าเพื่อรองรับภาระดังกล่าว ความก้าวหน้าด้านการรักษาและพัฒนาระบบบริการที่เอื้อต่อการดูแลโรคเรื้อรัง ทำให้ผู้ป่วยมีผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดี ดังนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยเรื้อรัง โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้และความก้าวหน้าเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

                ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเป็นสถาบันในระดับตติยภูมิจึงตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดประชุมวิชาการ เพื่อเผยแพร่ เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการความเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะในโรคมะเร็ง โรคทางจิตเวชและการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง ด้านการรักษาพยาบาลอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้บุคลากรสาธารณสุขได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นร่วมกัน นำไปสู่การพัฒนาความรู้ ทักษะในการดูแลมีทัศนคติที่ดีและเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วยและครอบครัว

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA