ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง SCB EASY APPLICATION


ประชาสัมพันธ์การประชุม
โครงการการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี ครั้งที่ 4 Demystifying the perplexing problems in family practice
โครงการการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี ครั้งที่ 4 Demystifying the perplexing problems in family practice
เวชศาสตร์ครอบครัว
วันที่:7 - 8 เมษายน 2565
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจดีเอ็นเอสำหรับบุคลากรฝ่ายปกครอง
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจดีเอ็นเอสำหรับบุคลากรฝ่ายปกครอง
ภาควิชาพยาธิวิทยา
วันที่:21 มีนาคม 2565
ประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2022
ประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2022
อายุรศาสตร์
วันที่:5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ICU Shortcuts: Advanced Intensive Care Medicine Made Simple”
โครงการ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ICU Shortcuts: Advanced Intensive Care Medicine Made Simple”
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:4-6 เมษายน 2565
โครงการจัดประชุมวิชาการประจำปี Emergency Medical Technician Annual Conference ครั้งที่ 6 (6th EMTAC) The Modernization in Prehospital Care
โครงการจัดประชุมวิชาการประจำปี Emergency Medical Technician Annual Conference ครั้งที่ 6 (6th EMTAC) The Modernization in Prehospital Care
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันที่:18 - 19 ธันวาคม 2564
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต (PICU) หลักสูตร 1 เดือน
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต (PICU) หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:10 มกราคม - 8 เมษายน 2565
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 5 Life Long Learning in Clinical Pharmacy 2022
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 5 Life Long Learning in Clinical Pharmacy 2022
ฝ่ายเภสัชกรรม
วันที่:16 – 18 มีนาคม 2565
โครงการประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education 2021 ครั้งที่ 17 เรื่อง Diabetes Management: Evidence and Practicality
โครงการประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education 2021 ครั้งที่ 17 เรื่อง Diabetes Management: Evidence and Practicality
อายุรศาสตร์
วันที่:13 พฤศจิกายน 2564
โครงการฝึกอบรม EBM Research Methodology and Biostatistics
โครงการฝึกอบรม EBM Research Methodology and Biostatistics
ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
วันที่:2 – 6 สิงหาคม 2564
โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2564 ร่วมกับสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย เรื่อง “Cleft and Craniofacial Care In Covid-19 Pandemic”
โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2564 ร่วมกับสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย เรื่อง “Cleft and Craniofacial Care In Covid-19 Pandemic”
ศูนย์แก้ไขความพิการของศีรษะและใบหน้ารามาธิบดี
วันที่:25-26 พฤศจิกายน 2564
โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:11 - 20 มกราคม 2564
ประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยาเรื่อง "OB GYN : Common Problem Unlocked"
ประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยาเรื่อง "OB GYN : Common Problem Unlocked"
สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
วันที่: 11-12 ตุลาคม 2564
ยกเลิกงานประชุม
การอบรมทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำปี 2564  เรื่อง Integration of Clinical Practices in Hand Injuries
การอบรมทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำปี 2564 เรื่อง Integration of Clinical Practices in Hand Injuries
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันที่: 19-20 สิงหาคม 2564
ยกเลิกงานประชุม
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฟื้นฟูการกลืนประจำปี 2564        เรื่อง  Dysphagia Evaluation and Intervention in Common Clinical Practices
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฟื้นฟูการกลืนประจำปี 2564 เรื่อง Dysphagia Evaluation and Intervention in Common Clinical Practices
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันที่:23 - 27 สิงหาคม 64
ยกเลิกงานประชุม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคอง ประจำหอผู้ป่วย (หลักสูตร 10 วัน)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคอง ประจำหอผู้ป่วย (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:12-16 กรกฎาคม 2564 และ วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564
ดูทั้งหมด

Provided by ACADEMICRAMA