วิธีการชำระเงินผ่านทางมือถือ

1. เมื่อเข้า SCB EASY เลือกจ่ายบิล ดังรูป

2. ค้นหาจากเลขที่บัญชี "0263042477" ดังรูป

3. เลือก เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

4. ระบุรหัสโครงการ I/O Code (ตัวอย่างเลข I/O อยู่ในข้อ 5) ลงในช่อง รหัสลูกค้า/Ref.1

    ระบุเบอร์โทรศัพท์ผู้เข้าร่วมประชุม ลงในช่อง รหัสลูกค้า/Ref.2

   ระบุจำนวนเงินค่าลงทะเบียน ลงในช่อง จำนวนเงิน ดังรูป

5. ตัวอย่างใบ Pay-in

6. ระบุชื่อผู้ลงทะเบียนในช่องบันทึกช่วยจำ และคลิกตรวจสอบข้อมูล

Provided by ACADEMICRAMA