โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)

โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 30,000.00บาท
รับจำนวน : 125 คน
ที่ว่างคงเหลือ : การประชุมเต็มแล้ว คน
หน่วยงานผู้จัด: คณะแพทยศาสตร์
สถานที่จัด : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดประชุม : 11 - 20 มกราคม 2564

เลื่อนวันฝึกปฏิบัติระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 เป็นวันที่ 31 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2564

 

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงการฝึกปฏิบัติ รุ่นที่ 3 และ 4

 

ค่าลงทะเบียน ตลอดโครงการ 30,000 บาท (เบิกได้ตามสิทธิ)

หลักฐานการขอรับใบประกาศจากสภาการพยาบาล

  1. สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล 1 ใบ
   2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 ใบ
   3. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี (ด้านเคมีบำบัด 1 ฉบับ)

 

หมายเหตุ : โปรดเตรียมหลักฐานทั้งหมดมายื่นในวันประชุมพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง ข้อ 1 และ ข้อ 2

ระยะที่ 2 ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการรวม 3 วัน :
กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
ระยะที่ 3 ภาคปฏิบัติในคลินิก 8 วัน::
กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน

          การรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด เป็นวิธีการรักษาวิธีหนึ่งที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการค้นคว้าเทคโนโลยีเกี่ยวกับยาเคมีบำบัด ยามุ่งเป้า ยาต้านฮอร์โมน และยากลุ่มภูมิคุ้มกันบำบัด ช่วยให้ผู้ป่วยหายหรือบรรเทาอาการจากโรคมะเร็งมากขึ้น อย่างไรก็ตามเคมีบำบัดเป็นกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูง ความซับซ้อนของสูตรยาและวิธีการรักษา ทำให้ผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างได้รับเคมีบำบัดต้องเผชิญกับอาการข้างเคียงต่างๆที่เป็นปัญหาเฉียบพลันและรุนแรง ผลข้างเคียงของเคมีบำบัด เป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อผู้ป่วยและครอบครัวทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ดังนั้นการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด จึงต้องมีบุคลากรทีมสุขภาพร่วมสร้างระบบ กำหนดมาตรฐานความปลอดภัย และคุณภาพด้านการบริการที่ดี

          การจัดระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งของโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นแบบสหสาขา โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมดูแลผู้ป่วย ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการตรวจรักษาทางศัลยกรรม รังสีรักษา เคมีบำบัด การรักษาแบบประคับประคอง การทำงานเป็นทีมนี้ทำให้ระบบบริการผู้ป่วยได้คุณภาพ พยาบาลเป็นบุคลากรสำคัญในทีมที่อยู่ทุกจุดรับบริการ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของพยาบาลให้มีความรู้ ความชำนาญ ด้านการดูแลเฉพาะทางโรคมะเร็ง โครงการการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด เป็นหนึ่งในโครงการที่ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดทำขึ้น โดยใช้หลักสูตรการอบรมระยะสั้นของสภาการพยาบาลฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 เป็นต้นแบบ เพื่อฝึกอบรมพยาบาลในโรงพยาบาลรามาธิบดี และพยาบาลทั่วประเทศ ที่ทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคมีบำบัด ให้มีความรู้และทักษะในการพยาบาล นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีแนวคิดปรับปรุง แนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานของสถานบริการหรือโรงพยาบาลนั้นๆ

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA