นโยบายเว็บไซต์

นโยบายของเว็บไซต์ศูนย์การประชุมวิชาการรามาธิบดี

              งานบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดประชุม อบรม สัมมนา ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผ่านทางระบบ Internet  ดังนั้น งานบริการวิชาการจึงได้จัดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งนโยบายนี้จะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะๆ โดยงานบริการวิชาการหวังเป็นอย่างยิื่่งว่านโยบายนี้ จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่่วมประชุมทุกท่านที่ใช้บริการเว็บไซต์ของเรา

ข้อ 1 : ข้อมูลการจัดประชุม

     ในการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์นั้น ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลการประชุมไปเผยแพร่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 2. ข้อมูลส่วนบุคคล

     ในการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์นั้น ทางเว็บไซต์มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของท่านไว้ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน อาทิเช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยให้เราสามารถให้บริการแก่ท่านได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อ 3. การบริหารข้อมูลส่วนบุคคล

     ในกรณีที่เว็บไซต์ได้ดำเนินการส่งอีเมล์ถึงท่าน ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม สัมมนา จะดำเนินการก็ต่อเมื่อท่านได้ระบุไว้ในการลงทะเบียนว่าต้องการรับข้อมูลข่าวสารการประชุมโดยอาศัยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านระบุไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน ซึ่งเว็บไซต์มีระบบ และมาตรการรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต ที่ทันสมัย เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากการสูญหายจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล จากบุคคลภายนอก โดยจะมีเพียง webmaster ของเว็บไซต์เท่านั้น เป็นผู้ที่เข้าถึงข้อมูล

ข้อ 4. ข้อยกเว้นความรับผิดชอบ

     ท่านรับทราบและตกลงว่าทางเว็บไซต์ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ในความสูญหาย หรือเสียหายที่เกิดขึ้น ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเกิดจาก การกระทำของบุคคลใดก็ตาม เว้นแต่ความสูญหาย หรือเสียหายดังกล่าว จะเกิดจากความผิดของทางเว็บไซต์เอง

     ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข นโยบายนี้เมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร และท่านยินยอมผูกพัน ตามนโยบายนี้ในทันทีที่ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามรายการที่ได้แสดงหรือโฆษณาบนเว็บไซต์

Provided by ACADEMICRAMA