ภาควิชาที่จัดประชุม
 
iร้านค้าออนไลน์ link ที่น่าสนใจ
 
freebox2.0

 

โครงการการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี ครั้งที่ 3 Practical and Future trend in Family Medicine

โครงการการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี ครั้งที่ 3 Practical and Future trend in Family Medicine
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
รับจำนวน : 700 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 215 คน
หน่วยงานผู้จัด: เวชศาสตร์ครอบครัว
สถานที่จัด : ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดประชุม : 1 - 2 เมษายน 2564

จัดประชุมวันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๖๔

รูปแบบออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย: แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวนประมาณ ๗๐๐ คน

ค่าลงทะเบียน

  •    แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
    • ก่อนวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ = ๗๐๐ บาท
    • หลังวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ = ๑,๐๐๐ บาท
  •    แพทย์ประจำบ้านต่างสถาบัน แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อสอบ = ๗๐๐ บาท

รับคะแนน CME ๑๒.๕ หน่วยกิต

กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
ประเภทลงทะเบียน:

          “เวชศาสตร์ครอบครัว” ศาสตร์สาขาเฉพาะทาง ซึ่งผสมผสานความรู้ในหลากหลายสาขาวิชาการ เช่น ทักษะทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ ระบาดวิทยา จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นต้น มาใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นผลการรักษาเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติให้มากที่สุด โดยผ่านกระบวนการและเครื่องมือสำคัญของเวชศาสตร์ครอบครัว แนวคิดและปรัชญาของเวชศาสตร์ครอบครัวถูกนำมาปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยในบริบทของสังคมไทยมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว และได้รับการคาดหวังว่าจะมีส่วนช่วยพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศในทิศทางที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับบริการได้ต่อไป

          คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของศาสตร์สาขาวิชานี้ รวมถึงความต้องการของสังคมดังกล่าวแล้ว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวจึงได้ก่อกำเนิดขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อหวังให้เป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาและการบริการวิชาการด้านเวชศาสตร์ครอบครัวของประเทศ ซึ่งภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวได้ดำเนินงานตามนโยบายนี้จนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่น่าพอใจและได้รับการยอมรับในวงการเวชศาสตร์ครอบครัวไทย โดยเฉพาะในด้านการจัดการศึกษาระดับหลังปริญญาที่ดำเนินงานมาจะครบ ๒๐ ปี ในปี ๒๕๖๔ นี้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ด้วยความเข้มข้นของกระบวนการจัดองค์ความรู้ และทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว รวมทั้งมีพัฒนาการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวจึงจัดการประชุมวิชาการขึ้นเป็นครั้งที่ ๓ เพื่อถ่ายทอดความรู้และแนวทางปฏิบัติทางเวชศาสตร์ครอบครัวที่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบแก่แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ รวมทั้งจุดประเด็นอภิปรายแก่สังคมและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในช่วงบริบทการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งของระบบบริการปฐมภูมิในยุคปัจจุบันนี้

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA