บริการจัดประชุมวิชาการ

หลักเกณฑ์ในการจัดประชุม

แบบฟอร์มการเสนอโครงการ

แบบฟอร์มขอรับบริการจัดประชุม

ประกาศคณะฯ เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร

การจัดประชุม อบรมทางวิชาการ และการลงทะเบียนสำหรับบุคลากรภายในคณะฯ

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้สอยในการจัดฝึกอบรมภายนอกคณะฯ พ.ศ. 2555

หลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ซึ่งเกิดจากการจัดการประชุมวิชาการ พ.ศ. 2555

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลกรคณะฯ พ.ศ. 2556

หลักเกณฑ์และอัตราจ่ายเงินค่าใช้สอย ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2557

หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงห้องประชุมอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2555

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2557

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2557 (ฉบับ 2)

แนวปฏิบัติในการยืมเงินและการส่งใช้เงินยืม พ.ศ. 2557

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับรองสถาบันและการรับรองหลักสูตรและหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.2553

Provided by ACADEMICRAMA