การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพสู่การเป็น Case manager และ APN

การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพสู่การเป็น Case manager และ APN
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
หนังสือเชิญประชุม : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 2,500.00บาท
รับจำนวน : 330 คน
ที่ว่างคงเหลือ : การประชุมเต็มแล้ว คน
หน่วยงานผู้จัด: ฝ่ายการพยาบาล
สถานที่จัด : โรงแรมปรินซ์พาเลซ
วันที่จัดประชุม : 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2555

            การดูแลรักษาผู้ป่วยในปัจจุบัน นอกจากจะคำนึงถึงการดูแลที่เหมาะสมมีมาตรฐานและคุณภาพแล้ว หน่วยการจัดการทรัพยากรสุขภาพ (utilization management) ยังตระหนักถึงค่าใช้จ่ายที่คุ้มทุน-คุ้ม ค่าด้วย ซึ่งการพัฒนาบุคลากรสุขภาพเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับทีมสหสาขาที่เกี่ยว ข้องกับผู้ป่วยทั้งหมด การให้ข้อมูลที่เหมาะสมกับผู้ป่วยและญาติ รวมถึงการให้ข้อมูลเรื่องความต้องการของผู้ป่วยแก่แพทย์ผู้ให้การรักษาเป็น รายกรณี (case management) จึงมีความจำเป็น ซึ่งผู้ที่ทำบทบาทดังกล่าวหรือที่เรียกว่า ผู้จัดการรายกรณี (Case manager) นั้น อาจจะเป็นพยาบาลประจำการที่มีประสบการณ์ หัวหน้าหอผู้ป่วย หรือพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) ที่การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มโรคซับซ้อน ทั้งนี้ควรมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีความรู้ในระบบการดูแลสุขภาพ (Healh care system) เป็นผู้นำในการอำนวยความสะดวกและหรือประสานงานแผนการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหสาขาด้วย

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลที่จะนำไปสู่การทำหน้าที่เป็น Case manager และ APN ที่ความสำคัญต่อระบบบริการการพยาบาล ทั้งในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลในระดับตติยภูมิ โดยมุ่งหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำแนวคิด วิธีการ ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเอง เพื่อสามารถพัฒนาวิธีการเชื่อมโยงระบบการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ แบบองค์รวม ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดการรักษาอย่าคุ้มค่าและคุ้มทุน

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพสู่การเป็น Case manager และ APN
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่

แนะนำห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ
โรงแรม
   1. โรงแรมปรินซ์พาเลซ
  ห้องพักคู่            ราคา 1,500 บาท (รวมอาหารเช้า)
  ห้องพักเดี่ยว       ราคา 1,300 บาท (รวมอาหารเช้า)
  เบอร์โทรศัพท์ :  02-628-1111 ต่อ 1342, 1343
  Link website :  http://www.princepalace.nl/
   

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อรายละเอียดกับทางโรงแรมด้วยตนเองและแจ้งกับทางโรงแรมว่ามาเข้าร่วมประชุมกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Provided by ACADEMICRAMA