Recent Advanced In Neonatal And Pediatric Critical Care

Recent Advanced In Neonatal And Pediatric Critical Care
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 5,500.00บาท
รับจำนวน : 250 คน
ที่ว่างคงเหลือ : ลงทะเบียนล่วงหน้า คน
หน่วยงานผู้จัด: ฝ่ายการพยาบาล
สถานที่จัด : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
วันที่จัดประชุม : 25 - 29 เมษายน 2559

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

เอกสารชุดที่ 1เอกสารชุดที่ 2เอกสารชุดที่ 3เอกสารชุดที่ 4

 

อัตราค่าลงทะเบียน

ก่อน วันที่ 31 มีนาคม 2559    5,000 บาท
หลัง วันที่ 31 มีนาคม 2559    5,500 บาท

คลิกดาวน์โหลดใบจองห้องพักที่นี่

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อรายละเอียดกับทางโรงแรมด้วยตนเองและแจ้งกับทางโรงแรมว่ามาเข้าร่วมประชุมกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กรุณาเลือกห้องที่ต้องการลง Workshop:
กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน


        ปัจจุบันความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการแพทย์และปฏิบัติการพยาบาล ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยทารกแรกเกิดและเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤต มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา รวมถึงสาเหตุส่วนใหญ่ของผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการมักมีปัญหาสุขภาพขั้นรุนแรงและซับซ้อนเสี่ยงต่อการเกิดภาวะล้มเหลวของระบบต่างๆ ในร่างกาย ทั้งระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงภาวะติดเชื้อจากการสอดใส่อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้สำหรับการวินิจฉัยหรือการรักษา อันส่งผลคุกคามต่อชีวิต ควรอย่างยิ่งที่ผู้ป่วยจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและจิตวิญญาณ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พยาบาลผู้มีบทบาทสำคัญอย่างมากในทีมสุขภาพที่จะให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยและครอบครัวให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตแห่งชีวิตนี้ จะต้องพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อสามารถให้การดูแลผู้ป่วยในระยะวิกฤตได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ลดอัตราการตาย ปลอดภัยจากผลแทรกซ้อนต่างๆ ส่งเสริมฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อกลับไปอยู่บ้าน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาแก่ทีมสุขภาพ ผู้ป่วยและครอบครัวได้แบบองค์รวม
        งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น โดยการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจด้านการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กในระยะวิกฤตโดย
        1)  การเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Pediatric Critical care ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
        2)  ได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ความคิดเห็นและประสบการณ์กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Pediatric Critical care โดยตรง
        โดยคาดหวังว่าเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้าศึกษาอบรมสามารถเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กในระยะวิกฤต อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากลต่อไป

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

แนะนำห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ
โรงแรม
1.
โรงแรมดิ เอ็มเมอรัล รัชดา กรุงเทพฯ

คุณผุสดี เบอร์โทรศัพท์ : 081-890-1324

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,500 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,500 บาท

Link website : http://www.emeraldhotel.com/

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อรายละเอียดกับทางโรงแรมด้วยตนเองและแจ้งกับทางโรงแรมว่ามาเข้าร่วมประชุมกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Provided by ACADEMICRAMA