การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน

การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ไฟล์ยังไม่พร้อมใช้งาน
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 10,000.00บาท
รับจำนวน : 162 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 1 คน
หน่วยงานผู้จัด: ฝ่ายการพยาบาล
สถานที่จัด : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดประชุม : 17 - 21 มิถุนายน 2556

หลักฐานการขอรับใบประกาศจากสภาการพยาบาล

     1. สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล 1 ใบ

     2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 ใบ

     3. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ด้านยาเคมีบำบัด 1 ฉบับ

หมายเหตุ : โปรดเตรียมหลักฐานทั้งหมดมายื่นในวันประชุมพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง ข้อ 1 และ ข้อ 2

 

ปิดรับสมัครเนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว

กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
ภาคสอนสาธิต:
ฝึกปฏิบัติในคลินิก 4 วัน:

ปัจจุบันความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัดได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ร่วมกับมีการพัฒนาชนิดและจำนวนยาเคมีบำบัดใหม่ๆเพิ่มขึ้น สูตรยาในการรักษามีความซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้โรคมะเร็งแม้อยู่ในระยะลุกลามสามารถรักษาได้ผลดี อัตราการรอดชีวิตยาวนานขึ้น ดังนั้นทำให้มีการขยายและพัฒนาบทบาทพยาบาลในการบริหารยาเคมีบำบัด โดยพยาบาลเป็นทั้งผู้บริหารจัดการและผู้ดูแลผู้ป่วยให้ได้รับยาเคมีบำบัดอย่างปลอดภัย ทั้งนี้หน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาล ประกอบด้วยการประเมินความพร้อมผู้ป่วยก่อนให้ยา จัดเตรียมบริหารยาเคมีบำบัด เฝ้าระวังอันตราย ความเสี่ยงจากอาการไม่พึงประสงค์ของยาเคมีบำบัดต่อผู้ป่วยจัดการช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินเฉียบพลันขณะได้รับยาดูแลบรรเทาอาการข้างเคียงที่เกิดภายหลังรับยาเคมีบำบัด ให้คำปรึกษาข้อมูล ความรู้ และจัดหาแหล่งประโยชน์ต่างๆ ให้ผู้ป่วยและครอบครัว ดังนั้นพยาบาลจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี ซึ่งจะนำไปสู่การให้การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐาน ก่อทำให้เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ป่วยและครอบครัว

ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด  จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมพยาบาลที่ทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดให้มีความรู้และทักษะในการพยาบาล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีแนวคิดในการติดตามและปรับปรุงแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานของสถานบริการหรือโรงพยาบาลนั้นๆ และคาดว่าจะเกิดรูปแบบการติดตามประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่

แนะนำห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ
โรงแรม
   1. โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อิน
  เบอร์โทรศัพท์ :  02-618-6688, 02-618-6699
  Link website :  http://www.grandtowerinn.com/rama6/
   
   2. โรงแรมสุโกศล (ถนนศรีอยุธยา)
  เบอร์โทรศัพท์ :  02-247-0123 มือถือ 083-899-0397
  Link website :  http://www.siamhotels.com/siamcity/
   
   3. โรงแรมเอเซีย
  เบอร์โทรศัพท์ :  02-215-0808 ต่อ 7389
  Link website :  http://www.asiahotel.co.th/thai/bangkok/bangkok.html
   

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อรายละเอียดกับทางโรงแรมด้วยตนเองและแจ้งกับทางโรงแรมว่ามาเข้าร่วมประชุมกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Provided by ACADEMICRAMA