โครงการอบรม เรื่อง Clinical research methodology and basic biostatistics และ Systematic review and meta-analysis: Direct and network approaches

โครงการอบรม เรื่อง Clinical research methodology and basic biostatistics และ Systematic review and meta-analysis: Direct and network approaches
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
รับจำนวน : 30 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 6 คน
หน่วยงานผู้จัด: ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
สถานที่จัด : ณ ห้องประชุมชั้น บี อาคารสุโขเพลส
วันที่จัดประชุม : 17 – 21 มิถุนายน 2567

อัตราค่าลงทะเบียน แบ่งเป็น 3 Course ดังนี้

 • Course ที่ 1: Clinical research methodology and basic biostatistics ​วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2567 รวม 2 วัน
  • ลงทะเบียน ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2567 ค่าลงทะเบียนราคา 4,000 บาท
  • ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ค่าลงทะเบียนราคา 5,000 บาท ​
 • Course ที่ 2: Systematic review and meta-analysis: Direct and network approaches ​วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2567 รวม 3 วัน
  • ลงทะเบียน ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2567 ค่าลงทะเบียนราคา 7,000 บาท
  • ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ค่าลงทะเบียนราคา 8,000 บาท ​
 • Course ที่ 3: Clinical research methodology and basic biostatistics และ Systematic ​review and meta-analysis: Direct and network approaches ​วันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2567 รวม 5 วัน
  • ลงทะเบียน ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2567 ค่าลงทะเบียนราคา 10,000 บาท
  • ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ค่าลงทะเบียนราคา 12,000 บาท
กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
เลือก Course:

หลักการและเหตุผล

          1. ในปัจจุบันความรู้ทางด้านระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติมีความสำคัญต่อแพทย์เวชปฏิบัติ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆเป็นอย่างมาก โดยความรู้นี้ จะช่วยให้บุคลากรดังกล่าว รู้จักลักษณะของข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจะนำไปสู่การนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้แล้ว ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่นักวิจัยควรมีเพื่อทำให้งานวิจัยสมบูรณ์ แต่นักวิจัยในสายงานทางการแพทย์ มักประสบปัญหาของความไม่เข้าใจสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และระเบียบวิธีวิจัย

              ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ จึงได้จัดให้มีการอบรมทางด้านระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติเบื้องต้น สำหรับผู้ที่มีความสนใจงานวิจัยทางการแพทย์ โดยจัดให้กับเวชปฏิบัติ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่สนใจในการทำวิจัย โดยการฝึกอบรมนี้จะเป็นเนื้อหาขั้นพื้นฐานของระบาดวิทยาและชีวสถิติ ซึ่งจะนำไปสู่การฝึกอบรมอื่น ๆ ที่จะมีอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปใช้ประกอบกับการวางแผนในการทำงานวิจัยทางคลินิกได้ และเป็นความรู้พื้นฐานที่ผู้เข้าฝึกอบรมที่สนใจจะศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือเอกในสาขานี้ต่อไป

         2. ในปัจจุบันมีงานวิจัยออกมาเผยแพร่เป็นจำนวนมาก บางครั้งเป็นการศึกษาซ้ำๆ ในเรื่องเดียวกันและ บ่อยครั้งที่เป็นการวิจัยในเรื่องเดียวกัน แต่ผลการวิจัยที่ได้กลับตรงข้ามกันหรือไม่สอดคล้องกันทำให้ผู้อ่าน งานวิจัยเกิดความสับสน บางงานวิจัยเป็นการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างจำนวนน้อย ทำให้ผู้อ่านไม่อาจมั่นใจได้ว่าผลวิจัยนั้นมีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด ในปัจจุบันการดูแลผู้ป่วย จำเป็นต้องอาศัยหลักฐานทางวิชาการ (evidence-based practice) ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในขณะนั้น ช่วยประกอบการตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็น ในระดับบุคคล หรือในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ ​

              การทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบ (systematic reviews) เป็นการทบทวนเอกสารงานวิจัยโดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อลดอคติ (bias) และข้อผิดพลาดเชิงสุ่ม (random error) ของแต่ละงานวิจัย การทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบ โดยไม่ใช้วิธีการทางสถิติในการรวมผลลัพธ์ เรียกว่า การทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบเชิงคุณภาพ (qualitative systematic reviews) สำหรับการทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบที่ใช้วิธีการทาง สถิติในการรวมผลลัพธ์เรียกว่า การทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบเชิงปริมาณ (quantitative systematic reviews) meta-analysis หรือ การอภิวิเคราะห์ เป็นการใช้วิธีการทางสถิติในการรวมผลงานวิจัยตั้งแต่สอง เรื่องเข้าด้วยกัน ดังนั้น meta-analysis จึงเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบเชิงปริมาณ ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ จึงได้จัดให้มีการอบรมให้แก่ผู้วิจัยทางการแพทย์ทั่วไปที่สนใจโดยการฝึกอบรมนี้จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจริงจากงานวิจัย

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

Provided by ACADEMICRAMA