การอบรมระยะสั้น เรื่อง The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน) (ครั้งที่ 8)

การอบรมระยะสั้น เรื่อง The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน) (ครั้งที่ 8)
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 15,000.00บาท
รับจำนวน : 100 คน
ที่ว่างคงเหลือ : 21 คน
หน่วยงานผู้จัด: ฝ่ายการพยาบาล
สถานที่จัด : ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดประชุม : 26 สิงหาคม -27 กันยายน 2567

ภาคทฤษฎี +สอนสาธิต (workshop) + ปฏิบัติในคลินิก ท่านละ 15,000 บาท

 

ได้คะแนน CNEU 50 หน่วย

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • พยาบาลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
 • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาล หรือให้การบำบัดดูแลผู้ป่วยระบบหายใจ มาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 

ระยะเวลาดำเนินการ

 1. ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2567
 2. สอนสาธิต (work shop) วันที่ 29-30 สิงหาคม 2567
 3. ภาคปฏิบัติจริงในคลินิก แบ่งเป็น 4 รุ่น (เลือกคนละ 1 รุ่น)
  • รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2567
  • รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2567
  • รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2567
  • รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2567

 

การแต่งกายภาคปฏิบัติจริงในคลินิก : แต่งเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานจริงของแต่ละหน่วยงานของท่าน

กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
ภาคปฏิบัติจริงในคลินิก:
ลงทะเบียน หากต้องการเลือกรายการลงทะเบียนใหม่ ให้รีเฟรชหน้าเว็บไซต์ใหม่

          ในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในการดูแลรักษาโรคทางระบบหายใจในเด็ก แต่ปัญหาความซับซ้อนของโรค รวมถึงภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ทั้งที่อาจเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมและความผิดปกติอื่นๆ จนมีผลกระทบต่อระบบหายใจของเด็ก จึงทำให้การจัดการดูแลผู้ป่วยเด็กเหล่านี้จำเป็นต้องมีการใช้ความรู้และทักษะในการประเมินปัญหา พัฒนาหรือเลือกใช้วิธีการบำบัดดูแลทางระบบหายใจที่เหมาะสมกับปัญหาที่มีความซับซ้อน รวมทั้งการดูแลแบบองค์รวม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการดูแลรักษาที่ดี นับตั้งแต่การป้องกันโรคและภาวะแทรกซ้อน การวางแผนจัดการดูแลรักษาทางระบบหายใจเด็กที่มีมาตรฐาน รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดเด็กเพื่อการฟื้นหายและสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัว พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทางระบบหายใจเด็ก จึงควรได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในการบำบัดดูแลทางระบบหายใจ ตลอดจนสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของทุกระดับหน่วยบริการแต่ละแห่ง

          ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการเรื่อง The essential in pediatric respiratory care หลักสูตร 10 วัน เพื่อฝึกอบรมพยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลบำบัดรักษาทางระบบหายใจเด็ก

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.
Tags: Respiratory,

Provided by ACADEMICRAMA