โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)

โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
หนังสืออนุมัติโครงการ : ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม : ดาวน์โหลด
โครงการ : ดาวน์โหลด
กำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน : ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียน : 30,000.00บาท
รับจำนวน : 120 คน
ที่ว่างคงเหลือ : การประชุมเต็มแล้ว คน
หน่วยงานผู้จัด: คณะแพทยศาสตร์
สถานที่จัด : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดประชุม : 22 ม.ค. - 27 มี.ค. 2567

 

กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 30 พฤศจิกายน 2566

 

ค่าลงทะเบียน* ตลอดโครงการ 30,000 บาท (เบิกได้ตามสิทธิ)

 

*ได้รับเสื้อ ท่านที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วกรุณาแจ้งขนาดเสื้อได้ที่นี่

 

ระยะเวลาดำเนินการ แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

            ระยะที่ 1 ภาคทฤษฎี 8 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม 120 คน

             ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2567 และ 29-31 มกราคม 2567 เวลา 08.00-16.00 น.

ระยะที่ 2 ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ (workshop) รวมทุกคน 1 วัน

             วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-16.00 น.

            ระยะที่ 3 ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ (workshop) กลุ่มย่อย 1 วันและภาคปฏิบัติในคลินิก 8 วัน

รุ่นละ 30 คน เลือกคนละ 1 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ (workshop) วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

           ภาคปฏิบัติในคลินิก วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567, 12-14 กุมภาพันธ์ 2567

           เวลา 08.00 – 16.00 น.

รุ่นที่ 2 ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ (workshop) วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

           ภาคปฏิบัติในคลินิก วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567, 27-28 กุมภาพันธ์ 2567

           เวลา 08.00 – 16.00 น.

รุ่นที่ 3 ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ (workshop) วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567

           ภาคปฏิบัติในคลินิก วันที่ 4-8 มีนาคม 2567, 11-13 มีนาคม 2567

           เวลา 08.00 – 16.00 น.

รุ่นที่ 4 ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ (workshop) วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567

           ภาคปฏิบัติในคลินิก วันที่ 18-22 มีนาคม 2567, 25-27 มีนาคม 2567

           เวลา 08.00 – 16.00 น.

 

 

หลักฐานการขอรับใบประกาศจากสภาการพยาบาล

  1. สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล 1 ใบ
   2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 ใบ
   3. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี (ด้านเคมีบำบัด 1 ฉบับ)

หมายเหตุ : โปรดเตรียมหลักฐานทั้งหมดมายื่นในวันประชุมพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง ข้อ 1 และ ข้อ 2

การแต่งกายภาคปฏิบัติจริงในคลินิก : แต่งเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานจริงของแต่ละหน่วยงานของท่าน

กรุณาเลือกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคลิกปุ่มลงทะเบียน
ระยะที่ 3 กลุ่มย่อย 1 วันและภาคปฏิบัติในคลินิก 8 วัน :

          ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งมีความก้าวหน้า มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ molecular biology ของการเกิดโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนายาเคมีบำบัดใหม่ๆ โดยเฉพาะยามุ่งเป้า ยากลุ่มภูมิคุ้มกันบำบัด เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา อย่างไรก็ตามเคมีบำบัดเป็นกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูง สูตรยา วิธีการบริหารยามีความซับซ้อน และผลข้างเคียงจากการรักษาที่อาจเป็นเกิดขึ้นทั้งแบบเฉียบพลัน หรือล่าช้า อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย และครอบครัวทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ถ้าได้รับการจัดการที่ไม่ถูกต้อง และล่าช้า ดังนั้นการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด จึงต้องมีบุคลากรทีมสุขภาพร่วมสร้างระบบ กำหนดมาตรฐานความปลอดภัย และคุณภาพด้านการบริการที่ดี

          การจัดระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งของโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นแบบสหสาขา โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมดูแลรักษาผู้ป่วย ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการตรวจรักษาทางศัลยกรรม รังสีรักษา เคมีบำบัด การรักษาแบบประคับประคอง การทำงานเป็นทีมช่วยเพิ่มคุณภาพ และผลลัพธ์ของระบบบริการรักษาพยาบาลที่ดี พยาบาลเป็นบุคลากรสำคัญในทีม ดังนั้นจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของพยาบาลให้มีองค์ความรู้ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ และการพยาบาล เพิ่มทักษะความชำนาญด้านการดูแลเฉพาะทางโรคมะเร็ง โครงการการอบรมพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด เป็นหนึ่งในโครงการที่ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยใช้หลักสูตรการอบรมระยะสั้นของสภาการพยาบาลฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 เป็นต้นแบบ เพื่อฝึกอบรมพยาบาลในโรงพยาบาลรามาธิบดี และพยาบาลทั่วประเทศที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริหารยาเคมีบำบัด ให้มีองค์ความรู้ใหม่ และทักษะการพยาบาล ที่สำคัญสามารถนำความรู้ และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง รวมทั้งมีแนวคิดปรับปรุง แนวปฏิบัติทางการพยาบาลที่เป็นมาตรฐานของสถานบริการหรือโรงพยาบาลนั้น ๆ

เขียนคำวิจารณ์
ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML จะไม่แสดงผล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับงานประชุมนี้.

แนะนำห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ
โรงแรม
1.
โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อิน

เบอร์โทรศัพท์ : 02-618-2683 หรือ 081-334-1528

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,200 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,300 บาท

Link website : http://www.grandtowerinn.com/rama6/


2.
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

เบอร์โทรศัพท์ : โทร. 02-246-7800 มือถือ (คุณมณีรัตน์) 097-941-4916

ห้องพักเดี่ยว (รวมอาหารเช้า) 1,400 บาท*

ห้องพักคู่ (รวมอาหารเช้า) 1,600 บาท*
 

Link website : http://www.centuryparkhotel.com/

*รวมรถรับส่ง ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี3.
โรงแรมเดอะ สุโกศล (ถนนศรีอยุธยา)

Deluxe single (รวมอาหารเช้า) 2,400 บาท

Deluxe twin (รวมอาหารเช้า) 2,600 บาท

เบอร์โทรศัพท์ :  02-247-0123 มือถือ 083-899-0397

 
4.
โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค

Superior single (รวมอาหารเช้า) 1,300 บาท

Superior twin (รวมอาหารเช้า) 1,500 บาท

เบอร์โทรศัพท์ :  02-6281111 ต่อ 1342, 1343

Link website : http://www.princepalace.co.th/

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อรายละเอียดกับทางโรงแรมด้วยตนเองและแจ้งกับทางโรงแรมว่ามาเข้าร่วมประชุมกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Tags: cancer,

Provided by ACADEMICRAMA